नेपाल सरकारवाट जारी राष्ट्रिय नीतिहरु

नेपाल सरकारवाट विभिन्न समयमा जारी गरिएका मन्त्रालयहरुसंग सम्वन्धित राष्ट्रिय  नीतिहरुको सूची सम्वन्धित सबैको जानाकारीको लागि राखिएको छ । उक्त नीति सम्बन्धमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

सि.नं. नीतिहरु
1 सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति , २०७२
2 विकास सहायता नीति , २०७१
3 आपूर्ति नीति, २०६९
4 विदेशी लगानी नीति , २०७१
5 औद्योगिक नीति , २०६७
6 राष्ट्रिय वौध्दिक सम्पत्ति नीति, २०७३
7 जलविद्युत विकास नीति , २०५८
8 लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति , २०६३
9 राष्ट्रिय जनसंख्या नीति , २०७१
10 ग्रामीण उर्जा नीति , २०६३
11 नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति , २०६९
12 जलवायु परिवर्तन नीति , २०६७
13 परराष्ट्र नीति-२०७७
14 दुग्ध विकास नीति¸२०६४
15 पन्छिपालन नीति,२०६८
16 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति , २०७२
17 वातावरण सम्बन्धी सवारी तथा यातायात निती , २०७१
18 राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८
19 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति , २०६९
20 राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८०
21 राष्ट्रिय युवा नीति , २०७२
22 राष्ट्रिय खेलकूद नीति , २०६७
23 राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३
24 राष्ट्रिय वन नीति, २०७५
25 राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९
26 जडिवुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावर विकास नीति, २०६१
27 घर पालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीति, २०६०
28 वाणिज्य नीति , २०७२
29 राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४
30 जैविक प्रविधि नीति, २०६३
31 विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
32 आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति , २०६३
33 निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस)
सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३
34 राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६
35 राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति २०७६
36 राष्ट्रिय रोजगार नीति , २०७१
37 वैदेशिक रोजगार नीति , २०६८
38 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति , २०६६
39 स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१
40 सावर्जनिक–निजी साझेदारी नीति ( स्थानीय निकायको लागि ) , २०६०
41 पर्यटन नीति , २०६५
42 हवाइ नीति , २०६३
43 राष्ट्रिय संस्कृति नीति , २०६७
44 राष्ट्रिय सहकारी नीति , २०६९
45 राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४
46 राष्ट्रिय आवास नीति २०६८
47  फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०५३
48 निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति , २०७१
49 सिंचाइ नीति , २०७०
50 जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति , २०७२
51 ब्रोडब्याण्ड नीति , २०७१
52 सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि नीति , २०७२
53 दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति , २०६९
54 दूरसञ्चार नीति – २०६०
55 राष्ट्रिय चलचित्र नीति , २०७१
56 सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९
57 आम संचार नीति, २०७३
58 विज्ञापन रहित नीति, २०७३
59 मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, २०५३
60 राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२
61 शहरी स्वास्थ्य नीति , २०७२
62 राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति , २०७१
63 राष्ट्रिय औषधी नीति , २०५१
64 राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीति , २०६९
65 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति , २०६४
66 राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति , २०६९
67 राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति , २००८
68 एम्वुलेन्स सेवा संचालन नीति , २०६०
69 राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति , २०७०
70 राष्ट्रिय स्वास्थ्य वीमा नीति , २०७१
71 राष्ट्रिय रक्त संचार नीति,  २०७१
72 भू-उपग्रह नीति, २०७७
73 राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०
74 एकीकृत-कानूनी-सहायता-नीति-२०७६
75 राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
76 राष्ट्रिय भूमि नीति,२०७५
77 भू-उपयोग नीति,२०७२
78 गरिबी निवारण नीति, २०७६
79 ग्रामिण ऊर्जा नीति , २०६३
80 जलबिधुत विकास नीति, २०५८
81 नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८
82 रास्ट्रिय जलश्रोत नीति, २०७७
83 राष्ट्रिय-व्यवसायजन्य-सुरक्षा-तथा-स्वास्थ्य-नीति-२०७६
84 बाल विवाह विरुद्धको रणनीति,२०७२
85 राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति,२०७७
86 राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०)
87 राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६
88 राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७
89 राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९-२०८६)
90 एक स्वास्थ्य रणनीति, २०७६
91 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ (प्रथम संशोधन २०७१)
92 कृषि यान्त्रिकरणप्रवर्द्धन नीति, २०७१
93 खर्क नीति, २०६८
94 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३
95 पन्छीपालन नीति, २०६८
96 पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९
97 मौरी प्रवर्द्धन नीति, २०७३
98 राष्ट्रिय कफि नीति, २०६०
99 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
101 राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७६
102 राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७५
103 राष्ट्रिय चिया नीति, २०५६
104 राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति, २०७८
105 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८
106 राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८
107 राष्ट्रिय बीउ बिजन नीति, २०५६
108 राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९
109 राष्ट्रिय मल नीति, २०५८
110 विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५
111 राष्ट्रिय जलवायू परिवर्तन नीति, २०७६
112 राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६
113 वैदेशिक सहायता नीति, २०७६

 

नीति परिक्षण प्रतिवेदन

क्रस नीतिहरु
1 ग्रामीण खानेपानी आपुर्ति तथा सरसफाई नीति, २०६०
2 राष्ट्रिय औषधी नीति, २०५१
3 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
4 विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
5 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८