नेपाल सरकारवाट जारी राष्ट्रिय नीतिहरु

नेपाल सरकारवाट विभिन्न समयमा जारी गरिएका मन्त्रालयहरुसंग सम्वन्धित राष्ट्रिय  नीतिहरुको सूची सम्वन्धित सबैको जानाकारीको लागि राखिएको छ । उक्त नीति सम्बन्धमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

सि.नं. नीतिहरु
1 सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति , २०७२
2 विकास सहायता नीति , २०७१
3 आपूर्ति नीति, २०६९
4 विदेशी लगानी नीति , २०७१
5 औद्योगिक नीति , २०६७
6 राष्ट्रिय वौध्दिक सम्पत्ति नीति, २०७३
7 जलविद्युत विकास नीति , २०५८
8 राष्ट्रिय कृषि नीति¸ २०६१
9 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति¸२०६३
10 कृषि जैविक विविधता नीति¸२०६३
11 राष्ट्रिय चिया नीति¸२०५७
12 राष्ट्रिय कफि नीति¸२०६०
13 राष्ट्रिय विउ विजन नीति¸ २०५६
14 राष्ट्रिय मल नीति¸ २०५८
15 खर्क नीति¸ २०६८
16 पुष्प प्रवर्द्धन नीति¸२०६९
17 कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति¸२०७१
18 मौरी  प्रवर्द्धन  नीति–२०७३
19 ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति,२०६०
20 सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०६६
21 लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति , २०६३
22 राष्ट्रिय जनसंख्या नीति , २०७१
23 ग्रामीण उर्जा नीति , २०६३
24 नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति , २०६९
25 जलवायु परिवर्तन नीति , २०६७
26 परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुको लागि तालिम नीति, २०६९
27 दुग्ध विकास नीति¸२०६४
28 पन्छिपालन नीति,२०६८
29 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति , २०७२
30 वातावरण सम्बन्धी सवारी तथा यातायात निती , २०७१
31 राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८
32 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति , २०६९
33 अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना , २०६३
34 राष्ट्रिय युवा नीति , २०७२
35 राष्ट्रिय खेलकूद नीति , २०६७
36 राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३
37 वन नीति, २०७१
38 राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९
39 जडिवुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावर विकास नीति, २०६१
40 घर पालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीति, २०६०
41 वाणिज्य नीति , २०७२
42 राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४
43 जैविक प्रविधि नीति, २०६३
44 विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
45 आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति , २०६३
46 अनौपचारिक शिक्षा नीति , २०६३
47 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकाससम्बन्धी नीति , २०६४
49 उच्च शिक्षा नीति , २०७२
50 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति , २०६२
51 विशेष शिक्षा नीति , २०५३
52 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम नीति , २०६९
53 निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस)
सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३
54 अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागी सभावेशी शिक्षा नीति, २०७३
55 राष्ट्रिय रोजगार नीति , २०७१
56 वैदेशिक रोजगार नीति , २०६८
57 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति , २०६६
58 स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१
59 सावर्जनिक–निजी साझेदारी नीति ( स्थानीय निकायको लागि ) , २०६०
60 पर्यटन नीति , २०६५
61 हवाइ नीति , २०६३
62 राष्ट्रिय संस्कृति नीति , २०६७
63 राष्ट्रिय सहकारी नीति , २०६९
64 राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४
65 राष्ट्रिय आवास नीति २०६८
66  फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०५३
67 निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति , २०७१
68 सिंचाइ नीति , २०७०
69 जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति , २०७२
70 ब्रोडब्याण्ड नीति , २०७१
71 सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि नीति , २०७२
72 दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति , २०६९
73 दूरसञ्चार नीति – २०६०
74 राष्ट्रिय चलचित्र नीति , २०७१
75 सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९
76 आम संचार नीति, २०७३
77 विज्ञापन रहित नीति, २०७३
78 मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, २०५३
79 राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२
80 शहरी स्वास्थ्य नीति , २०७२
81 राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति , २०७१
82 राष्ट्रिय औषधी नीति , २०५१
83 राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीति , २०६९
84 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति , २०६४
85 राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति , २०६९
86 राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति , २००८
87 एम्वुलेन्स सेवा संचालन नीति , २०६०
88 राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति , २०७०
89 राष्ट्रिय स्वास्थ्य वीमा नीति , २०७१
90 राष्ट्रिय रक्त संचार नीति,  २०७१

 

नीति परिक्षण प्रतिवेदन

क्रस नीतिहरु
1 ग्रामीण खानेपानी आपुर्ति तथा सरसफाई नीति, २०६०
2 राष्ट्रिय औषधी नीति, २०५१
3 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
4 विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
5 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८