नेपाल सरकारवाट जारी राष्ट्रिय नीतिहरु

नेपाल सरकारवाट विभिन्न समयमा जारी गरिएका मन्त्रालयहरुसंग सम्वन्धित राष्ट्रिय  नीतिहरुको सूची सम्वन्धित सबैको जानाकारीको लागि राखिएको छ । उक्त नीति सम्बन्धमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

सि.नं.नीतिहरु
1सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति , २०७२
2विकास सहायता नीति , २०७१
3आपूर्ति नीति, २०६९
4विदेशी लगानी नीति , २०७१
5औद्योगिक नीति , २०६७
6राष्ट्रिय वौध्दिक सम्पत्ति नीति, २०७३
7जलविद्युत विकास नीति , २०५८
8राष्ट्रिय कृषि नीति¸ २०६१
9कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति¸२०६३
10कृषि जैविक विविधता नीति¸२०६३
11राष्ट्रिय चिया नीति¸२०५७
12राष्ट्रिय कफि नीति¸२०६०
13राष्ट्रिय विउ विजन नीति¸ २०५६
14राष्ट्रिय मल नीति¸ २०५८
15खर्क नीति¸ २०६८
16पुष्प प्रवर्द्धन नीति¸२०६९
17कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति¸२०७१
18मौरी  प्रवर्द्धन  नीति–२०७३
19ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति,२०६०
20सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०६६
21लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति , २०६३
22राष्ट्रिय जनसंख्या नीति , २०७१
23ग्रामीण उर्जा नीति , २०६३
24नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति , २०६९
25जलवायु परिवर्तन नीति , २०६७
26परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुको लागि तालिम नीति, २०६९
27दुग्ध विकास नीति¸२०६४
28पन्छिपालन नीति,२०६८
29राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति , २०७२
30वातावरण सम्बन्धी सवारी तथा यातायात निती , २०७१
31राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८
32बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति , २०६९
33अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना , २०६३
34राष्ट्रिय युवा नीति , २०७२
35राष्ट्रिय खेलकूद नीति , २०६७
36राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३
37वन नीति, २०७१
38राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९
39जडिवुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावर विकास नीति, २०६१
40घर पालुवा हात्ती व्यवस्थापन नीति, २०६०
41वाणिज्य नीति , २०७२
42राष्ट्रिय परमाणु नीति, २०६४
43जैविक प्रविधि नीति, २०६३
44विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
45आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति , २०६३
46अनौपचारिक शिक्षा नीति , २०६३
47प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकाससम्बन्धी नीति , २०६४
49उच्च शिक्षा नीति , २०७२
50शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति , २०६२
51विशेष शिक्षा नीति , २०५३
52प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम नीति , २०६९
53निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस)
सम्वन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३
54अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागी सभावेशी शिक्षा नीति, २०७३
55राष्ट्रिय रोजगार नीति , २०७१
56वैदेशिक रोजगार नीति , २०६८
57लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति , २०६६
58स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१
59सावर्जनिक–निजी साझेदारी नीति ( स्थानीय निकायको लागि ) , २०६०
60पर्यटन नीति , २०६५
61हवाइ नीति , २०६३
62राष्ट्रिय संस्कृति नीति , २०६७
63राष्ट्रिय सहकारी नीति , २०६९
64राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४
65राष्ट्रिय आवास नीति २०६८
66 फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०५३
67निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति , २०७१
68सिंचाइ नीति , २०७०
69जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति , २०७२
70ब्रोडब्याण्ड नीति , २०७१
71सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि नीति , २०७२
72दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति , २०६९
73दूरसञ्चार नीति – २०६०
74राष्ट्रिय चलचित्र नीति , २०७१
75सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९
76आम संचार नीति, २०७३
77विज्ञापन रहित नीति, २०७३
78मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, २०५३
79राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२
80शहरी स्वास्थ्य नीति , २०७२
81राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति , २०७१
82राष्ट्रिय औषधी नीति , २०५१
83राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीति , २०६९
84गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति , २०६४
85राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति , २०६९
86राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति , २००८
87एम्वुलेन्स सेवा संचालन नीति , २०६०
88राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति , २०७०
89राष्ट्रिय स्वास्थ्य वीमा नीति , २०७१
90राष्ट्रिय रक्त संचार नीति,  २०७१

 

नीति परिक्षण प्रतिवेदन

क्रसनीतिहरु
1ग्रामीण खानेपानी आपुर्ति तथा सरसफाई नीति, २०६०
2राष्ट्रिय औषधी नीति, २०५१
3राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
4विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१