मन्त्रिपरिषद् समितिका पदाधिकारीहरु

 

मन्त्रिपरिषद् समितिका पदाधिकारीहरु

 

राजनैतिक समिति

 

 

प्रशासन समिति

 

 

सामाजिक समिति

 

 

आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति

 

 

विधेयक समिति