सम्माननीय प्रमज्यूको सल्लाहकार तथा अन्य पदमा नियुक्त पदाधिकारीहरु

 


क्र.स. नाम पद सम्पर्क
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार समूहका पदाधिकारीहरू