Category Archives: Uncategorized

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा

नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुमा कार्यरत अधिकृतहरुको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संचालन गर्ने ACMD र […]

सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा

नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुमा कार्यरत अधिकृतहरुको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संचालन गर्ने ACMD र […]