सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०१/१७)

सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०१/१७)