Category Archives: टेण्डर

आ.व. ०७८।७९ का लागि सरसफाई सेवा खरिद सम्वन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि आ.व २०७८/७९ का लागि आवश्यक सरसफाई सेवाका लागि आह्वान गरिएको टेण्डरको सूचना। सूचना डाउनलोड गरी […]

बोलपत्र आह्वानको सूचना

यस कार्यालयको लागि आ.व २०७७/७८मा देहायको कार्याका लागि विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान स्वरूप यो सूचना प्रकाशन गरिएको […]