शाखा अधिकृत वा सो सरह श्रेणी, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह,ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. १४१-२०७९/८०, निर्णय मिति:२०८०-०१-२८)

शाखा अधिकृत वा सो सरह श्रेणी, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह,ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. १४१-२०७९/८०, निर्णय मिति:२०८०-०१-२८)