बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र आह्वानको सूचना

यस कार्यालयको लागि आ.व २०७७/७८मा देहायको कार्याका लागि विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान स्वरूप यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।