कोभिड-१९ सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०९/३० को निर्णय

कोभिड-१९ सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०९/३० को निर्णय