The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) 2 years Phd Program, Academic year 2023/2024 विषयको अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आवेदन गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई पूर्व स्वीकृति दिई मनोनयन गरिएको बारे सूचना

The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) 2 years Phd Program, Academic year 2023/2024 विषयको अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आवेदन गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई पूर्व स्वीकृति दिई मनोनयन गरिएको बारे सूचना