SEDP मा सहभागी मनोनय।

SEDP मा सहभागी मनोनय।

उल्लिखित बमोजिमको  तालिमा इच्छुक सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरूले यस कार्यालयको प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ।