यस कार्यालयको आ.व. २०७३/७४ को लागि वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउन सूचीकृत व्यक्ति, फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुको सूची (Standing List) दर्ता

यस कार्यालयको आ.व. २०७३/७४ को लागि वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउन सूचीकृत व्यक्ति, फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुको सूची (Standing List) दर्ता