विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०८/१०को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०८/१०को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा