विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी मिति २०७९/०५/२४ मा प्रकाशित पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको बारे सूचना

विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी मिति २०७९/०५/२४ मा प्रकाशित पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको बारे सूचना