यस कार्यालय वा अन्तर्गत तथा प्रदेशस्थित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत JDS Master’s Degree/Doctoral Degree मा मनोनयन भएका कर्मचारीहरूको नामावली

यस कार्यालय वा अन्तर्गत तथा प्रदेशस्थित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत JDS Master’s Degree/Doctoral Degree मा मनोनयन भएका कर्मचारीहरूको नामावली