माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरुको सपथ ग्रहण

माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरुको सपथ ग्रहण