बोलपत्र संसोधनको सूचना

बोलपत्र संसोधनको सूचना

मिति २०७७/१२/०१ मा PPMO को e-procurement portal मार्फत् आह्वान गरिएको Invitation of Supply, Delivery, Installation & Testing and Commissioning of Audio/Video Equipment, Studio Light and Accessories सम्बन्धी बोलपत्रको मिति २०७७/१२/२५ गते संसोधन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। संसोधित बोलपत्र www.bolpatra.gov.np/egp मा हेर्न सकिन्छ।