प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना