सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यवस्थापिका संसदमार्फत् जनताको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन- २०७३।५।२३

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यवस्थापिका संसदमार्फत् जनताको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन- २०७३।५।२३