प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उध्दार कोषमा भाद्र २५ गते सम्म जम्मा भएको रकमको विवरण

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उध्दार कोषमा भाद्र २५ गते सम्म जम्मा भएको रकमको विवरण