प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी)

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी)