प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट आ.व. २०७७/७८ आश्विन महिनामा भएका खर्चको फाँटवारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट आ.व. २०७७/७८ आश्विन महिनामा भएका खर्चको फाँटवारी