प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट आ.व. २०७६/७७ मा भएका खर्चको फाँटवारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट आ.व. २०७६/७७ मा भएका खर्चको फाँटवारी