प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट यस आ.व.मा हाल सम्म भएका खर्चको फाँटवारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट यस आ.व.मा हाल सम्म भएका खर्चको फाँटवारी