प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आ.व. ०७४/७५ को का.स.मू. सम्पन्‍न भएका कर्मचारीहरुको विवरण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आ.व. ०७४/७५ को का.स.मू. सम्पन्‍न भएका कर्मचारीहरुको विवरण