पूर्व स्वीकृति तथा मनोनयन सम्बन्धमा थप नामावली

पूर्व स्वीकृति तथा मनोनयन सम्बन्धमा थप नामावली

The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) 2 Years Master’s Program, 2022-2023 अध्ययन/छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि यस कार्यालय र अन्तर्गत निकाय तथा प्रदेशस्थित विभिन्न निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पूर्व स्वीकृति दिई मनोनयन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

विस्तृत रुपमा हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस् ।