नेपाल सरकारका रा.प.प्रथम श्रेणी (सह-सचिव) वा सो सरहका निजामती कर्मचारीहरुको आ.व. ०७४/७५ को का.स.मू. पठाइएको विवरण

नेपाल सरकारका रा.प.प्रथम श्रेणी (सह-सचिव) वा सो सरहका निजामती कर्मचारीहरुको आ.व. ०७४/७५ को का.स.मू. पठाइएको विवरण