नेपाल सरकारका रा.प.प्रथम श्रेणी (सह-सचिव) वा सो सरहका निजामती कर्मचारीहरूको आ.व. २०७६/०७७ मन्त्रालय/निकायगत कार्यसम्पादन मू्ल्याङ्कन फाराम पठाईएका कर्मचारीहरूको विवरण प्रकाशन गरीएको सूचना

नेपाल सरकारका रा.प.प्रथम श्रेणी (सह-सचिव) वा सो सरहका निजामती कर्मचारीहरूको आ.व. २०७६/०७७ मन्त्रालय/निकायगत कार्यसम्पादन मू्ल्याङ्कन फाराम पठाईएका कर्मचारीहरूको विवरण प्रकाशन गरीएको सूचना