खरिद प्रकृया रद्द गरी बोलपत्र जमानत रकम फुकुवा गरिएको सम्बन्धमा।

खरिद प्रकृया रद्द गरी बोलपत्र जमानत रकम फुकुवा गरिएको सम्बन्धमा।