आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएको कर्मचारीहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको सूचना

आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएको कर्मचारीहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको सूचना