काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार विकास सम्वन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार विकास सम्वन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णयहरु