आ.व. २०७७/०७८ को शाखा अधिकृत देखि उपसचिव सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्‍न सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७७/०७८ को शाखा अधिकृत देखि उपसचिव सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्‍न सम्बन्धी सूचना