संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना सम्वन्धि डकुमेन्टसहरु

1) संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन संरचनाः हालसम्मको उपलव्धि, विद्यमान चुनौती र आगामी मार्ग

2) Administrative Restructuring in the Context of Federalization

3) Fiscal Federalisationin Nepal

4) नेपालको संविधान २०७२ वमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको स्वरुप र व्यवस्थापन

5) संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना अनुरुप कानून तर्जुमा

6) संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना व्यवस्थापन संयन्त्र गठन सम्बन्धी व्यवस्था, २०७२

7) संघीयतामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र हस्तान्तरण

8) संघीयताको सम्वन्धमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन

9) Fiscal Decentralization in the context of  Federalization in Nepal

10) Administrative Restructuring in the Context of Federalization

11) सार्वजनिक प्रशासनको संघीयकरणर सेवा प्रवाह: चुनौती र संभावना

12) संघीयताको सन्दर्भमा विविधता व्यवस्थापन

13) Unbundling/Detailing of List of Exclusive and Concurrent Powers of the Federation, the State (Province) and the Local Level Provisioned in the Schedule 5, 6, 7, 8, 9 of the Constitution of Nepal (Unofficial Translation)