सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन सम्बन्धमा (१० पौष २०८०)

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन सम्बन्धमा (१० पौष २०८०)