सरकारी अभिलेख तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

सरकारी अभिलेख तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति