छठ पर्वमा प्रधानमन्त्री गौरीघाट, रानीपोखरी र कमलपोखरीमा

छठ पर्वमा प्रधानमन्त्री गौरीघाट, रानीपोखरी र कमलपोखरीमा