चालु आ.व. ०७६/७७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन का लगि स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार २०७६ सालको पहिलो चौमासिक सम्मको विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त उपलब्धीको समीक्षा कार्यक्रम

चालु आ.व. ०७६/७७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन का लगि स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार २०७६ सालको पहिलो चौमासिक सम्मको विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त उपलब्धीको समीक्षा कार्यक्रम